Hỗ trợ - Niềm Tin Cho Chất Lượng

Hỗ trợ - Niềm Tin Cho Chất Lượng

Hỗ trợ - Niềm Tin Cho Chất Lượng

Hỗ trợ - Niềm Tin Cho Chất Lượng

Hỗ trợ - Niềm Tin Cho Chất Lượng
Hỗ trợ - Niềm Tin Cho Chất Lượng
  • MBS - Niềm tin cho chất lượng! Cung cấp giải pháp chẩn đoán y tế và phòng thí nghiệm tiên tiến, đặc
  • Devyser New Products for Hereditary Cancer Testing
  • Hội thảo trực tuyến DEVYSER: Thiết lập tiêu chuẩn hiện đại để cung cấp dự phòng RhD cá nhân hóa
  • Devyser Compact IVDR Certified
  • Invisorb® Spin Soil DNA
  • Giải pháp xét nghiệm Ung Thư toàn diện

Hỗ trợ

FOR INF​ORMATION

- Email: inf​o@mbsbio.com.vn

- Tel: (+84) 85 580 9198

FOR TECHNICAL/Ser​vice SUPPORT

- Email: service@mbsbio.com.vn

- Tel: 028 6 287 1549/50, EXT: 118

FOR SALE

- Email: inf​o@mbsbio.com.vn

- Tel: 028 6 287 1549/50

backtop